Regulaminy
1. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.pdf
2. Regulamin Rady Nadzorczej.pdf
3. Regulamin Zarządu.pdf
4. Regulamin tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty.pdf
6. Regulamin przetargu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.pdf
7. Regulamin Działalności Społecznej (w tym: opieki medycznej), kulturalnej i oświatowej .pdf
8. Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych oraz dzierżawę terenu.pdf
9. Regulamin dotyczący gospodarki kasowej w Spółdzielni.pdf
10. Regulamin Trybu Sprzedaży Lokali Odzyskanych
11. Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej
12. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.pdf
13.Regulamin porządku domowego oraz współżycia społecznego mieszkańców.pdf
14. Regulamin Wynagradzania i Premiowania Członków Zarządu.pdf
15. Regulamin Rozliczania Kosztów Dostawy Ciepła - c.o. i c.w.u..pdf
16. Regulamin Wymiany i Legalizacji Wodomierzy.pdf
17. Regulamin Podziału Obowiązków Spółdzielni, Członków i Właścicieli Mieszkań nie będących Członkami.pdf
18. Regulamin Określający tryby i zasady organizowania przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych.pdf
19. Regulamin Przetargów na Udzielenie Zamówień na Roboty Budowlane, Usługi i Dostawy w Spółdzielni.pdf
21. Regulamin windykacji należności w SM Norwida w Gdyni.pdf
 
 Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Statut
Regulaminy
Przetargi
Wydarzenia
Komunikaty
O Spółdzielni
LUSTRACJA
REMONTY
Adres:
ul. Norwida 4
81-434 Gdynia
Kontakt:
tel./fax 058 622 30 09
e-mail: biuro@smnorwida.pl