Klauzula informacyjna

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

 1. Spółdzielnia przetwarza dane osobowe jej członków, osób posiadających prawa do lokali niebędących członkami, właścicieli lokali mieszkalnych Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych , jak również osób solidarnie odpowiedzialnych za opłaty czynszowe, o ile takie dane zostały Spółdzielni udostępnione, a także dane innych osób, które przetwarzane są w związku z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością, jak również zainstalowanym monitoringiem.
 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej, jest Spółdzielni im. C.K „Norwida” w Gdyni
  ul. Norwida 4, tel. 58 622 30 09
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim prawidłowe wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (min. prowadzenie rejestru członków i właścicieli, zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków oraz mienie Wspólnot Mieszkaniowych).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawa spółdzielczego.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzana są przez okres niezbędny do prawidłowego wywiązywania się administratora z ustawowych obowiązków, jak również przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń (nie dotyczy monitoringu).
 6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię mogą być następujące kategorie odbiorców: podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, które są niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, podmioty realizujące wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmioty prowadzące windykację w imieniu administratora, inne podmioty współpracujące z administratorem oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Zgodnie z RODO, wszystkim osobom, których dane przetwarzana są przez Spółdzielnię, przysługuje prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c)żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  d) przenoszenia danych,
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony
  danych osobowych.