Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej im. C. K. Norwida w Gdyni:

 1. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
  Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
 3. Walne Zgromadzenie może być zwoływane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
 4. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są na piśmie, co najmniej na:
  – 21 dni – Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowa Rada Spółdzielcza,
  – 24 dni – członkowie Spółdzielni.
 5. Zawiadomienia dokonuje się poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni, jak również za pisemną zgodą – elektronicznie lub przesyłką listową na koszt wnioskodawcy.
 6. Materiały merytoryczne dotyczące sprawozdania finansowego oraz inne związane z porządkiem obrad będą udostępniane na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 7. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w Statucie. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
 8. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz zebrania.
 9. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.
 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.