Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej im. C. K. Norwida w Gdyni:

  1. Zarząd składa się z 2 członków, w tym z Prezesa i Członka Zarządu.
  2. Członków Zarządu, w tym Prezesa, wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
  3. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności przez Członka Zarządu, w miarę potrzeb.

SKŁAD ZARZĄDU:

  • Adam Sitek – Prezes Zarządu

  • Ryszard Proszowski – Członek Zarządu ds. Technicznych