Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza – jest organem Spółdzielni wybieranym przez Walne Zgromadzenie Członków, powoływanym do wykonywania czynności kontrolno-nadzorczych nad działalnością Spółdzielni.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy prawa: ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zakres działania Rady Nadzorczej reguluje Statut Spółdzielni oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej im. C. K. Norwida w Gdyni:

 1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni za wyjątkiem członków wchodzących w skład Komisji Skrutacyjnej.
 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, upełnomocniona przez osobę prawną.
 3. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.
 4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
 5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 6. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

KADENCJA 2021-2024

VI.2022-2024

 • Monika Strzelecka – Przewodnicząca

 • Sylwester Zadroga – Zastępca Przewodniczącego

 • Rafał Juszczyk – Sekretarz

 • Tomasz Bellwon – Członek

 • Leszek Warachowski – Członek

2021-VI.2022

 • Teresa Marzejon – Przewodnicząca (Rezygnacja)
 • Sylwester Zadroga – Zastępca Przewodniczącego
 • Monika Strzelecka – Sekretarz
 • Tomasz Bellwon – Członek
 • Leszek Warachowski – Członek

KADENCJA 2018-2021

 • Teresa Marzejon – Przewodnicząca
 • Katarzyna Madej-Własiuk – Zastępca Przewodniczącego
 • Irena Kwiatkowska – Sekretarz
 • Małgorzata Surdel-Nowak – Członek
 • Leszek Warachowski – Członek