Przetargi

06.04.2021r.

Zawiadamiamy, iż w dn. 2.04.2021 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
Pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Spółdzielni Mieszkaniowej im. C. K. Norwida w Gdyni
przy ul. Norwida 4 realizowana w formule – Zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający po przeprowadzonych w dn. 30.03.2021 r. rozmowach negocjacyjnych z wybranymi Oferentami oraz zapoznaniu się z uzupełnioną przez nich dokumentacją techniczną w przedmiotowym postępowaniu zdecydował o wyborze oferty złożonej przez:
firmę Gromar Energy Sp. z o.o. na wykonanie instalacji fotowoltaicznej SolarEdge
za kwotę netto 150 900 zł, brutto 185 607 zł.

24.02.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. C.K. Norwida, 81-434 Gdynia ul. Norwida 4; tel. 58 622-30-09,
e-mail: biuro@smnorwida.pl; www.smnorwida.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Spółdzielni Mieszkaniowej im. C.K. Norwida w Gdyni przy ulicy Norwida 4 realizowana w formule – zaprojektuj i wybuduj
termin składania ofert: 15-03-2021
moc instalacji: poniżej: 50kW
planowany termin realizacji: 31-05-2021
Wadium: brak
SIWZ: opłata 300 zł rachunek do uiszczenia opłaty: 27105017641000009032095011
dokumentacja SIWZ oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy dostępny jest w wersji
elektronicznej po przesłaniu wniosku z potwierdzeniem uiszczenia opłaty na adres: biuro@smnorwida.pl

14.07.2020