Informacja dla mieszkańców o bonie energetycznym

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania bonu energetycznego określa Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu oraz wieloosobowemu, w których wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. nie przekraczała:
– dla gospodarstwa jednoosobowego 2500 zł na osobę
– dla gospodarstwa wieloosobowego 1700 zł na osobę.
Chodzi tu o wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 323).

W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała kwoty dochodu 2500 zł lub 1700 zł na osobę, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.
Minimalna kwota wypłacanych bonów będzie wynosić 20 zł.

Bon energetyczny za okres od 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo.


Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1. 300 zł – dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
2. 400 zł – dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z 2 do 3 osób
3. 500 zł – dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z 4 do 5 osób
4. 600 zł – dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1. 600 zł – dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
2. 800 zł – dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z 2 do 3 osób
3. 1000 zł – dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z 4 do 5 osób
4. 1200 zł – dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego należy złożyć do urzędu miasta w terminie od dnia 01 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.


Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę gmina będzie miała 60 dni.