Postępowanie przetargowe

Zawiadamiamy, iż w dn. 2.04.2021 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:


Pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Spółdzielni Mieszkaniowej im. C. K. Norwida w Gdyni
przy ul. Norwida 4 realizowana w formule – Zaprojektuj i wybuduj.


Zamawiający po przeprowadzonych w dn. 30.03.2021 r. rozmowach negocjacyjnych z wybranymi Oferentami
oraz zapoznaniu się z uzupełniona przez nich dokumentacja techniczna w przedmiotowym postępowaniu
zdecydował o wyborze oferty złożonej przez:
firmę Gromar Energy Sp. z o.o. na wykonanie instalacji fotowoltaicznej SolarEdge za kwotę netto 150 900 zł, brutto 185 607 zł.